Browsing Tag

จัดอบรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ ในหลักสูตร “การสื่อสารผ่านสื่อ E-Mail, Line, Social Media และโทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง” การอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะ…