Browsing Tag

คิวอาร์

กสิกรไทย – มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดช่องทางรับบริจาคผ่านคิวอาร์

นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการและเลขานุการ และ ดร. นันทกา ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ร่วมเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิทาง สู่ฝัน…