Browsing Tag

ความเป็นผู้นำตลาด

กรุงศรีเผยกลยุทธ์ธุรกิจ JPC/MNC ปี 2562 เน้นย้ำผู้นำตลาดลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น    

กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น กรุงศรี เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจปี 2562 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและบริการครบวงจรทั้งด้านเงินให้สินเชื่อ ด้านปริวรรตเงินตราและตราสารอนุพันธ์ ด้านเงินรับฝาก ด้านการค้าและธุรกรรมการเงิน…