Browsing Tag

ขายหุ้นบางส่วน

BGRIM ย้ำ ADB ขายหุ้นบางส่วน ไม่กระทบธุรกิจและการสนับสนุนในอนาคต

BGRIM เผย การขายหุ้นเพียงบางส่วนของ ADB ในสัดส่วนประมาณ 2.61% จากเดิมถือหุ้น 4.72% เป็นไปตามนโยบายภายในของและเป็นการบริหารวงเงินภายในของ ADB เพื่อ รองรับการลงทุนในโครงการของ BGRIM ในอนาคตย้ำไม่กระทบพื้นฐานธุรกิจ…