Browsing Tag

ขานรับ

สมาคมธนาคารไทยขานรับมาตรการแบงก์ชาติช่วยลูกค้าภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกสถาบันการเงินร่วมแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน…