Browsing Tag

การรองรับ ISO27001 อย่างต่อเนื่อง

BLA ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

กรุงเทพประกันชีวิตพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการรองรับ ISO27001 อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล            กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ (BLA)–ตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน…