Browsing Tag

กองทุน

กรุงไทยออกตราสารเงินกองทุน ดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่

ธนาคารกรุงไทยเตรียมขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในวงเงินไม่เกิน 24,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน…

กสิกรไทยจัดสัมมนา รู้ทัน ลงทุน CHINA 5.0 พร้อมเปิดตัวกองทุน K-CCTV เพื่อลูกค้าไพรเวทแบงค์ 

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “รู้ทัน ลงทุน CHINA 5.0: ถอดรหัสการลงทุนยุคใหม่จีน” แก่ลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูงของธนาคาร พร้อมเปิดตัวกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV) …