ทลฉ.จัดอบรม หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึง พระมหากษัตริย์ไทยและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบังและแสดงถึงความจงรักภักดี และร่วมกันเผยแพร่ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกทั้งยังเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ได้นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 260 คน รวม 2 รุ่น เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมบัง