เอไอเอ มอบเงินสนับสนุน 500,000 บาทสำหรับการจัดการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย และ นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenge by TUBC 2019) โดยมี ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้มอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’