บ้านปู เพาเวอร์ฯโชว์ความสำเร็จ “โซลาร์ฟาร์มนาริไอสึ”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย มร. วาตารุ ชิมะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร
ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้นำเสนอแผนการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะโดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่อาจารย์ เจสสิก้า แม็กมานัส วอร์เนล พร้อมด้วยคณะวิจัยจากภาควิชาการบริหาร
และการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเมนโดซา มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม (The Department of Management & Organization – Mendoza College of Business, University of Notre Dame) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ คณะวิจัยได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึเพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัยในหัวข้อ “Energy, Justice, and Fukushima” เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึของบ้านปู เพาเวอร์ฯ มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฟุกุชิมะ ตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายหลังวิกฤติการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เมื่อปี 2554 โดยผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนฟุกุชิมะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่เข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อเกิดพิบัติภัย (Agreement on Supplying Power from Emergency Power Supply at Disaster) กับเทศบาลเมืองไอสึ วากามัตสึ เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีแหล่งไฟฟ้าสำรองใช้อีกด้วย

“เรารู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความทุ่มเทของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในการนำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึนั้นมีความกลมกลืนกับพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบอย่างสวยงาม ถือเป็นต้นแบบที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิม
เรายังสัมผัสได้ถึงการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนระหว่างบริษัทฯ ผู้นำในท้องถิ่น และประชาชน จึงหวังว่าจะได้ศึกษาแบบแผนการพัฒนาชุมชนโดยใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมจากบ้านปู เพาเวอร์ฯ ต่อไป” วอร์เนล กล่าว

“บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยึดมั่นในแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูชุมชนฟุกุชิมะเมื่อปี 2557 พร้อมๆ กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ กำลังการผลิตติดตั้ง 26 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวเมืองไอสึ วากามัตสึและพบว่า ภาวะขาดแคลนไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้คนกังวลหากเกิดเหตุภัยพิบัติ และเนื่องจากบ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งมอบพลังงานอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงเลือกที่จะติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่งต่อตรงจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ เพื่อช่วยให้พื้นที่แห่งนี้มีแหล่งไฟฟ้าสำรองใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ” มร. ชิมะ กล่าว

ก่อนหน้านี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนมุกะวะในเกาะฮอกไกโดจากกรณีแผ่นดินไหว ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะ โดยส่งมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 850,000 บาท เพื่อให้ชาวเมืองมุกะวะมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้ทั้งในช่วงเวลาปกติหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีโครงการและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด จำนวน 13 แห่ง กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 233.57 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้วทั้งหมด 5 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่นให้ได้ถึง 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในญี่ปุ่นจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้าขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า พร้อมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ทั้งนี้ ผู้บริหารและทีมงานของบ้านปู เพาเวอร์ฯ รู้สึกยินดีที่ทางคณะวิจัยจากสหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเราที่เข้าไปมีส่วนช่วยฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีที่เรามีต่อชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอีกด้วย”