เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนาม MOU เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร” และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร โดยมีพลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือโดยสารรถยนต์ รวมถึงส่งเสริมให้มีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดความสูญเสีย ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน