เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณEIE

นางศรัณยา เทียนถาวรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทยเป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณExcellence in Education (EIE) ประจำปี 2562จากสถาบันLife Office Management Association (LOMA) โดยมี คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ผู้แทนสถาบัน LOMA  ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ส่งมอบทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามหลักมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดย เอไอเอ ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’