กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม “DNA Business CAMP”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรม “DNA Business CAMP” เชิญชวนผู้ประกอบการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแบรนด์และการออกแบบบริการ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ พร้อมสัมมนาหัวข้อ “Kreative Branding X Service Design” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พร้อมคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม DNA Business Camp


 • นายญาณวิธ นราแย้ม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์การตามศาสตร์พระราชา และผู้บริหารหลักสูตร DNA Business CAMP เปิดเผยว่า การพัฒนาสินค้า บริการ และการศึกษาแนวโน้มของสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่มีการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ หรือ e-Commerce Platform การพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการ Rebranding การออกแบบโลโก้ การเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้า การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ให้ดูทันสมัย เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่และวัฒนธรรมแต่ละประเทศมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบกระบวนการให้บริการที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในธุรกิจบริการ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการติดอาวุธด้านธุรกิจด้วยความรู้ทักษะเหล่านี้ให้กับเหล่าผู้ประกอบการต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดกิจกรรม “DNA Business CAMP” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมเติมเต็มองค์ความรู้รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพคุณภาพของสินค้าบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และมอบหมายให้ตนดูแลและบริหารหลักสูตรดังกล่าว
  นายญาณวิธกล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหลักสูตร “DNA Business CAMP” นั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ หรือ SMEs สามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบริการให้มีความทันสมัยมากขึ้น การสร้างโอกาสการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ และหวังมุ่งสร้างโอกาสการพัฒนาให้นำสินค้าต่อยอดตลาดต่างประเทศได้ โดยกิจกรรม “DNA Business CAMP” ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
  “จากแนวคิดของการอบรมเชิงปฏิบัติการ DNA Business CAMP ผมมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทาน “ศาสตร์พระราชา – The King’s Philosophy” ที่พิจารณาความยั่งยืน การพึ่งพาตนเองได้ เป็นฐานคิดสำคัญ หลักสูตรนี้จึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ ให้ต่อยอดด้วยความรู้ ความสมารถ ควบคู่การสร้างประสบการณ์บริการ ที่มุ่งตรงสู่ลูกค้าเป้าหมาย จนสามารถจดจำตราสินค้าของเราได้”
  ผู้บริหารหลักสูตร “DNA Business CAMP” ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสวรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้การสัมมนาเรื่อง “Kreative Branding X Service Design ความรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแบรนด์และการออกแบบบริการ” โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะมาให้ความรู้ เทคนิค แนวทางในการพัฒนาสินค้าบริการ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาแบรนด์และการออกแบบบริการ (Service Design) อาทิ ดร.สันติธร ภูริภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและบริการ ดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Enterprise และ อาจารย์ยงยุทธ นิลเปล่งแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Innovation
  นายญาณวิธ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม “DNA Business CAMP” และจะได้รับคำปรึกษาบ่มเพาะการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/ บริการที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการ Coaching รายธุรกิจ ด้วยกระบวนการ Service Design อาทิ Market Research, การพัฒนา Brand, Innovation Design, การสร้างตลาดเพื่อสินค้าใหม่ และ Business Model Canvas โดยผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะจะได้รับการพัฒนาทั้งด้าน Product, Service, Business Model พร้อมโอกาสต่อยอดการนำเสนอธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สวทช. สถาบันอาหาร และสถาบันการเงิน
  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : DNA Business CAMP หรือ คุณทวีสิทธิ์ โทร 095 932 3817 หรือ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02 547 5985 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/86a9SpfKKzxHJ9Sm8 รับจำนวนเพียง 200 รายเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย