‘ฮัทชิสัน พอร์ท’ ประกาศท่าเรือแห่งแรก คว้าสถิติตู้ขนถ่ายสินค้าครบ 25 ล้านทีอียู

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชั้นนำในประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการเป็นผู้บริการท่าเทียบเรือแห่งแรกในท่าเรือแหลมฉบังที่ได้ทำการขนถ่ายตู้สินค้าครบ 25 ล้านทีอียู (หน่วยนับตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต) นับตั้งแต่เปิดดำเนินงานในปี 2545
“นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในประเทศไทย ในปี 2545 เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จครั้งสำคัญในการให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าผ่านท่าครบ 25 ล้านทีอียูในครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นถึงการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราในฐานะผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชั้นนำในประเทศไทย เราจะดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และลงทุนในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมได้มุ่งมั่นพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อการเพิ่มมูลคทาการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและรองรับการประกอบกิจการในงานอุตสาหกรรรมใหนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 1.นโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทั้งในระบบการอนุมัติ อนุญาต ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ
2.นโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง กนอ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของ กนอ.ตลอดจนสถานประกอบการมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ ความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
3.นโยบายปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น การเรียกหรือรับสินบน โดยพนักงานจำต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
4.นโยบายในด้านการถ่ายทอดนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติในการป้องกันต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในชุมชนโดยรวมให้ได้ทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์กรการป้องกันต่อต้านการทุจริต และการเรียกหรือรับสินบนอย่างเป็นรูปธรรม
“ในปีนี้ ผู้บริหาร พนักงาน กนอ.ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นองค์กรที่มีการต่อต้านคอรัปชั่น มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมยกระดับการบริหารจัดการองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล การทำสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนการมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พร้อมให้กับนักลงทุนทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี”