กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้านความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สาธิตการทำ CPR และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม โดยมีนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน นำพนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4-5 จำนวน 53 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน มีความพร้อมสำหรับการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นได้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม โดยมีนางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562