ทช. ลุยแก้ปัญหาการเดินทางช่วงฤดูแล้ง-ฝน ลาดยางถนนสายแยก ทล.2338 – บ้านซับจำปา เสร็จสมบูรณ์

     “กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบ 9.5 ล้าน ลุยก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2338 – บ้านซับจำปา จ.ลพบุรี เสร็จสมบูรณ์ หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการเดินทางให้กับประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาว
     นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรังส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่สองข้างทางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ รวมถึงในช่วงฤดูฝนก็จะมีปัญหาเรื่องโคลน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก สามารถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรทั้งอ้อย มันสำปะหลังไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ตลอดจนลดผลกระทบด้านสุขภาพ
     โดย ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2338 – บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 9.5 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสายทาง (ป่าจำปีสิรินธร) อีกด้วย