กรุงไทยร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน โดยเป็นคณะทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม ด้วยการสนับสนุนทั้งบุคลากรและเงินทุน ภายใต้แนวคิดกรุงไทยรักชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว