‘คปภ.’ ปรับแผนเชิงรุก ‘InsurTech’ มุ่งเชื่อมโอกาสธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัล

คปภ. จัดใหญ่สัมมนาวิชา การประกันภัยครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (Thailand Insurance Symposium 2019) ชูนวัตกรรมประกันภัยใหม่ปรับใช้ในเชิงปฏิบัติ ภายใต้ธีมงาน “Proactive InsurTech for National Sustainability” หวังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขยายโอกาสธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand Insurance Symposium 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล และการสร้างโอกาสทางพันธมิตรให้เกิดความร่วมมือกันทั้งในภาคส่วนธุรกิจประกันภัยและธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับ ปี 2562 นี้สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดทิศทางนโยบายการดำเนินงานให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสำนักงาน คปภ. เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจประกันภัย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัยใน 4 มิติหลัก ประกอบด้วย มิติแรกคือการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย ด้วยการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจประกันภัย มิติที่สองคือการเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. มิติที่สามคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการลงนามความตกลง MOU กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา และมีการจัดตั้งโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) มิติสุดท้ายคือการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย ด้วยการพัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยผ่านสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงาน คปภ. ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ กลางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยระดับสูงของประเทศ ให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกฝ่าย