วิริยะประกันภัย จัดอบรมเสริมความรู้ แนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหมรับคืน

นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “แนวทางปฏิบัติงาน และการพัฒนางานสินไหมรับคืน” ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
นายสรายุทธ นำทีมผู้ชำนาญการด้านการจัดการซากสินค้า ให้ความรู้ แก่พนักงานในพื้นที่ภาค 5 (ภาคใต้)  ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสำหรับรถบรรทุกสินค้าต่างๆ จะมีสินค้าที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าดังกล่าวและได้จัดหาแนวทางขั้นตอนการจัดการซากสินค้าที่เสียหายไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มเติมภายหลังจากการเก็บกู้ซากสินค้า ณ จุดเกิดเหตุเพื่อนำส่งต่อไปยังปลายทางและรวมถึงแนวทางการขายซากสินค้าให้ได้ราคา
สำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายนั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการซากสินค้าภายหลังจากการเก็บกู้แล้ว กรณีที่ต้องขนย้ายสินค้าไป
ยังศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปลายทาง เนื่องจากเจ้าของสินค้ามีความประสงค์จะดำเนินการจัดการซากสินค้านั้นเอง บริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ณ จุดเกิดเหตุตรวจสอบสินค้าที่ได้รับความเสียหายและนำส่งไปยังศูนย์ฯปลายทางเพื่อตรวจสอบร่วมกับเจ้าของสินค้า กรณีที่ 2 เจ้าของสินค้าไม่ขอรับซากสินค้าคืน บริษัทฯ จะจัดหาผู้ซื้อซากสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ซึ่งในการจัดอบรมเสริมความรู้ในโครงการฯดังกล่าว นอกจากพนักงานจะได้รับความรู้ในด้านการจัดการซากสินค้าและแนวทางการขายซากแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างพนักงาน อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจากผู้บริหาร โดยมีนายสุกันต์ เดชเจริญ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 และนายสมชาย ดาราย รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 เข้าร่วมสังเกตุการณ์