เชิญนักออกแบบไทยสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ DEmark Award 2019

การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครเบื้องต้น รวมถึงความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่แนบมาในใบสมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะผ่านเข้ารอบที่สอง โดยจะต้องนำสินค้าตัวจริงมาจัดแสดงเพื่อทำการพิจารณาในรอบที่ 2 ต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 โดยคณะกรรมการจะเดินดูสินค้าทุกชิ้นในเบื้องต้นและลง คะแนนเลือกให้สินค้านั้น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยพิจารณาจากพื้นฐานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับการโหวตจากกรรมการให้ผ่านครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถือว่าผ่าน เข้ารอบสอง

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการจะเดินดูสินค้าที่ผ่านเข้ารอบสองโดย ละเอียดและพิจารณาให้คะแนนด้านความเป็นเลิศในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (100 คะแนน) ทั้งนี้ สินค้าที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าสมควรได้รับรางวัล

เกณฑ์การพิจารณา ขั้นตอนที่ 2

 1. Design Story (20 points)
  – ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept/ Design Thinking)
  – กลยุทธ์ในการออกแบบเพื่อนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (Design to Market Strategy)
  – แนวคิดที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า (Cultural Heritage Values)
 2. Innovative Thinking (20 points)
  – คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
  – เป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา (Novelty)
  – มีผลกระทบต่ออนาคต (Future Impact)
  – ใช้เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ๆ (New technology or New Materials)
 3. Emotional/Aesthetics (20 points)
  – งดงาม (Aesthetics)
  – ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิต (Enhancing Living Lifestyle)
 4. User Impacts (20 points)
  – ประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Utilization)
  – สะดวกสบายในการใช้งาน (Convenience/Comfortable and Ease of Use)
  – ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Satisfying Consumer’s Needs)
  – ปลอดภัย (Safety)
  – ออกแบบเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design)
  – ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความคิดสร้างสรรค์ (Stimulus to the User’s Creative thinking)
 5. Social & Environmental Impacts (20 points)
  – ใช้งานได้ยาวนาน (Long Lifetime/Durability)
  – คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม (Socially Responsible)
  – คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally-Friendly)