การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์”

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา ผู้บริหาร ดารา พิธีกรชื่อดังระดับประเทศ ให้เกียรติรับเชิญเป็น วิทยากร กิตติมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น  สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข      มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี พุทธศักราช 2561

โดยมีผู้บริหารให้เกียรติร่วมงาน : อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จำกัด, คุณวิทิต หวังวรวงศ์ กรรมการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จำกัด