เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์”

นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ “มุมมองผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าพยาบาลไทย”  พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น  สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี พุทธศักราช 2561  โดยมีผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน : นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ดร.ธีรพร สถิรอังกูร  ผู้อำนวยการกองการพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข  , อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข , อาจารย์ศิริมา  ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล