ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อต่อยอดการให้ความรู้เยาวชนยุค 4.0

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ดร.ปนีตา นิตยาพร นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และคุณอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมศิษย์เก่า เอเอฟเอส (TRAFS) ร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน จากการทัศนศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้เรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อีกทั้งยังสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันเคล็ดลับการสอนเยาวชนยุค 4.0 เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมถึงต่อยอดการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความกล้าแสดงออกและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี
พร้อมมอบสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธชินราช พระพุทธเจ้าองค์แรกในจักรวาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และคู่มือการเรียนรู้ควบคู่การท่องเที่ยวตามรอยพระราชา และชุดหนังสือ King Bhumibol Adulyadej of Thailand ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหนังสือพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามรอยพระราชา และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำราชาศัพท์ คำเฉพาะ ชื่อโครงการพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน อีกทั้งหนังสือชุดนี้ยังมีแบบฝึกหัด และคำศัพท์ท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนในยุค 4.0 อีกด้วย