DMT SMART DRIVE พลังขับเคลื่อนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


35 ปีของทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงทิศเหนือสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย บนแนวคิดขององค์กรในการเป็นแรงขับเคลื่อนสมดุลระหว่าง ผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างคุณค่าองค์กรใหม่ที่มอบให้ผู้ใช้ทาง พนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ แนวคิด “DMT Smart Drive พลังขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

 

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT กล่าวว่า DMT ไม่ใช่แค่ทางด่วนที่เชื่อมต่อทำให้การเดินทางสะดวกสบายกว่าเท่านั้น แต่เป็นเหมือนบริการที่สร้างสมดุลในการใช้ชีวิตของคนในสังคม ยกระดับชุมชนและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้ทุกเวลาตลอดทั้งวันคือบริการมีความหมายมากกว่าคำว่า ทางด่วน

ดร.ศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า DMT Smart Drive แนวคิดใหม่ที่จะใช้ในการผลักดันองค์กรในการก้าวสู่ปีที่ 35 ในคำนิยามที่ว่า “พลังขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ที่ไม่ใช่เพียงเชื่อมต่อในการเดินทางแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่าง คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้ทุกส่วนนั้นพัฒนาเดินหน้าอย่างยั่งยืน

DMT Smart Drive แนวทางเพื่ออนาคต

กรรมการผู้จัดการ เล่าถึงแนวคิดในการผลักดันองค์กรใหม่ เกิดจากนำคำ 2 คำมาอธิบายถึงนโยบายที่บอกถึงอนาคตของการพัฒนาบริการของ DMT ให้ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความสะดวกและสามารถช่วยลดภาระการจราจรบนเส้นทางปกติ

คำว่า “Smart” นั้นสามารถแยกอธิบายออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

  1. Smart ที่ตัวอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ที่แม่นยำเพื่อช่วยอำนวยให้การบริหารและดูแลทำได้สะดวก แถมยังเพิ่มความปลอดภัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม
  2. Smart ที่เกิดจากผลงานของคณะวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่ ทั้งการสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการคมนาคม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการศึกษาและวิจัยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคมนาคมและการสัญจร ซึ่งผลการวิจัยได้รับการยอมรับจากที่ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 28 โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัญจรบนเส้นทางในช่วงเวลาที่สภาพการจราจรหนาแน่น ให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ประหยัดทั้งเวลาและคุ้มค่าใช้จ่ายที่สุด และได้ประโยชน์ทางอ้อม คือ การร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสัญจรบนสายทางยกระดับ ที่คล่องตัวมากกว่า

“Drive” คือ แนวทางสำคัญที่ผู้บริหารและพนักงาน DMT ร่วมมุ่งขับเคลื่อนและเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปพร้อมกับการสร้างชุมชน สังคมรอบข้างให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำต่อเนื่องมาตลอด 20 กว่าปี ถือเป็นหนึ่งแนวทางที่พนักงานของ DMT นั้นยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน

“หลายแผนงานที่พนักงานเราร่วมกันลงมือทำ ทั้งการปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรและโครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ เน้นที่ความใส่ใจและดูแลการให้บริการ การลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในที่สุด” ดร.ศักดิ์ดาเผยอย่างมุ่งมั่น

Expertise Experience with Technology Improvement

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า บริการทางพิเศษอย่างดอนเมืองโทล์ลเวย์ จะต้องมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แน่นอนว่า เบื้องหลังของการเดินทางมาถึงขวบปีที่ 35 นั้น ต่างเต็มไปด้วยการสรรหาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  บุคคลที่จะเล่าเรื่องราวในส่วนนี้ได้ดีที่สุด ก็คือ อโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ สาวแกร่งของ DMT นั่นเอง

คุณอโนมาเล่าว่า ที่ DMT เราติดตามและวิเคราะห์สภาพการจราจรบนสายทางตลอดเวลา เพื่อการจัดการจราจรให้ตอบสนองต่อการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สัญจรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเรามีเป้าหมายให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุดและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร ความหนาแน่นของถนนด้านล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเลือกใช้ทางยกระดับดอนเมือง ผู้ใช้บริการสามารถประหยัดคิดเป็นมูลค่าในการเดินทางได้มากกว่า 120 บาทต่อเที่ยวในช่วงเร่งด่วนเช้า และ 189 บาท ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น เมื่อเทียบกับระดับดิน

คำถามคือกระบวนการวิเคราะห์นี้ เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง อย่างแรกก็คือข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ บูรณการระบบ และสองก็คือนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการบนสายทางของเรา

เริ่มต้นด้วยการบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดกว่า 500 ตัวผสาน AI ซอฟแวร์ ติดตั้งทั้งสายทางโทล์ลเวย์ ตั้งแต่กิโลเมตรแรกช่วงดินแดง-ดอนเมืองและจนถึงจบสายทางช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานฯ เป็นระบบคมนาคมอัจฉริยะหรือ Intelligent Transport System (ITS) สามารถรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ได้ในแต่ละช่วงของสายทาง พร้อมคำนวณเวลาเดินทางที่จะถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำอีกด้วย ความอัจฉริยะของระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเดินทางตลอดเส้นทางของผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองเช่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ศูนย์สั่งการ24ชั่วโมงสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทีมงานของเรามีความพร้อมทั้งทักษะและความสามารถ ความครบครันทันสมัยของอุปกรณ์ และรถกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ใช้ทางครอบคลุมรถยนต์ทุกประเภท

กิจกรรมคืนสู่สังคม 5 ด้าน

สำหรับ DMT นั้นมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมานานกว่า 20 ปี โดยยึดรากฐาน 5 ด้านสำคัญในการดำเนินกิจกรรมตอบแทนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดรุ่นใหม่อย่าง ESG ที่นำมาปรับใช้ เพื่อผลลัพธ์ที่สามารถตอบโจทย์เพื่อสังคมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บอกเราว่า DMT เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ เช่น ผู้คนและชุมชน  ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางของ DMT คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน เช่น โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปั้น ปลูก คิด(ส์) ที่มุ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง facebook : Don Muang Tollway

ในส่วนของการสร้างความผูกผันกับผู้ใช้ทาง DMT เตรียมสิทธิพิเศษเพื่อตอบแทนผู้ใช้ทางทุกคนที่ได้รับแต้ม DMT จากการชำระค่าผ่านทางมาแลกส่วนลดและของรางวัลต่างๆ หรือนำแต้มมาลุ้นรางวัลใหญ่ในกิจกรรม Lucky Way ซึ่งในปีนี้ นับเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 35 ปี เราเตรียมรางวัลมากมาย ภายใต้แคมเปญ “35ปี DMT ขึ้นทุกวัน เฮทุกเดือน”

ส่วนกิจกรรมที่ทำให้ DMT พบปะผู้ใช้ทางที่เราจัดอย่างต่อเนื่อง คือ Tollway Rally Thank User หรือ แรลลี่ที่พาผู้ใช้ทางร่วมทำกิจกรรมดีๆให้ชุมชนและสังคม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากทุกครั้ง และกิจกรรมต่อไปที่เราอยากให้ติดตามคือคอนเสิร์ตครบรอบ 35 ปีDMT โดยจะเปิดให้ผู้ใช้ทางนำแต้ม DMT มาแลกบัตรเข้าชม ซึ่งผู้ใช้ทางสามารถติดตามและลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ทาง Line Official : @donmuangtollway วิธีการสะสมแต้ม DMT จะทำได้ 2 แบบ คือการแสกนคิวอาร์โค้ดบน ใบรับค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษหรือชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร M Pass Easy Pass จะได้รับแต้ม 2 เท่าแบบอัตโนมัติ

ทั้งหมดคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด DMT SMART DRIVE ที่ไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า แต่เป็นการรวมศักยภาพของการร่วมพัฒนาคนและสังคมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน