ติดตั้งเครื่อง AED ช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติเบื้องต้น

ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยประกันชีวิต ห่วงใยชีวิตและสุขภาพของทั้งบุคลากรและผู้เอาประกัน สั่งติดตั้งเครื่อง  AED (Automated External Defibrillator) ภายในอาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และจัดอบรมการใช้เครื่องแก่บุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่อง “พบเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ ต้องทำอย่างไรบ้าง?” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งแพทย์ รับกับนโยบายดำเนินธุรกิจที่เห็นถึงคุณค่าของทุกชีวิตอย่างแท้จริง