EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวสุภิญญา ตันติชัยนุสรณ์ เป็นผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวสุภิญญา ตันติชัยนุสรณ์ เป็นผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูแลงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและกำหนดทิศทางการตลาดที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการส่งออกและการพัฒนาประเทศ พัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

นางสาวสุภิญญา จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ซัพพลายเชน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นางสาวสุภิญญาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Corporate Credit Product ธนาคารกรุงไทย