สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย  พร้อมด้วย นายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นางศศิธร จันทรสมบูรณ์ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม อาชีพแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอย่างปกติโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565