NSI นำสินประกันภัย ได้รับการประเมิน CGR “ระดับดีเลิศ” 5 ดาว 4 ปีซ้อน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR 2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG โดยมีบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐาน และคำนึงถึงผลประโยน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ