ภูเก็ต มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบคมนาคม พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 

จังหวัดภูเก็ต เร่งเครื่องเต็มสูบในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนและระบบคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกไปพร้อม ๆ กับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ภายใต้แนวคิด “ Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” นำโดยภาครัฐ จ.ภูเก็ต และทีเส็บ เพื่อยกระดับให้ จ.ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ให้สมกับเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก

โครงการระบบขนส่งมวลชนและระบบคมนาคมมีบทบาทสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและภูเก็ต อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินว่า เราพร้อมที่จะรับมือกับการจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ระดับนานาชาติในครั้งนี้ โดยภาครัฐและ จ.ภูเก็ต ได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

หลายโครงการได้มีการดำเนินการไปแล้วควบคู่กับการทำประชาพิจารณ์ ที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 เช่น
– โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ไปยังท่าฉัตรไชย
– โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง หรือโครงการอุโมงค์ป่าตอง
– โครงการพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เชื่อมสนามบินกับอุโมงค์ป่าตองและแหล่งท่องเที่ยว
– โครงการถนนสายท่าเรือ-เมืองใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรือบางโรง และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
– โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนบ้านพารา-บ้านเมืองใหม่ และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ที่จุดตัดแยกท่าเรือ (อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร)
– โครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมถนนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ต.ไม้ขาว กับถนนบายพาส ต.เกาะแก้ว
– โครงการถนนคู่ขนานสายใหม่ เชื่อมเส้นทางระหว่างด้านเหนือกับด้านใต้ของเกาะภูเก็ต

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการพัฒนา จ.ภูเก็ต ให้เป็นเมืองต้นแบบ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายในการผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกัน “พลิกโฉมภูเก็ต” ให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติในทุกมิติ