“ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น” เปิดตัว Healthcare solutions สร้างความเท่าเทียม ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย!!

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด) เปิดตัว บริการขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์( Healthcare solutions ) มุ่งสร้างความ”เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย” เผยประสบการณ์การจัดส่งน้ำยาล้างไต ถือเป็นก้าวแรก ที่ให้บริการ“Healthcare solutions” พร้อมให้บริการผ่านศูนย์กระจายสินค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากถึง 26 จับมือศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth)  ม.มหิดล  จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแมข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ไปรษณีย์กลาง บางรัก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด) เปิดตัว บริการขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์( Healthcare solutions ) โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องงานด้านสาธารณสุข สถาบันทางการแพทย์และสถานพยาบาล เข้าร่วมงาน โดยมี คุณ วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กล่าวเปิดงาน

คุณ วรรณพร กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลายเป็นวิกฤตทางสุขภาพของคนไทย ถึงแม้ ณ วันนี้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่เรื่องการดูแลสุขภาพ (Healthcare ) ยังเป็นเรื่องที่สำคัญของคนไทย ดังนั้น ปณด จึงได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ (healthcare solutions) ตามหลักมาตรฐานสากลและองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังลดลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ปณด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการด้านสาธารณสุข อย่าง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย” เป็นหัวใจสำคัญในบริการจัดส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare solutions) ของปณด ที่ผ่านมาได้พัฒนาประสิทธิและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งจากประสบการณ์และความพร้อมที่ปณด ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์การเภสัชกรรม ดำเนินโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต ถือเป็นก้าวแรกที่ปณด ให้บริการ“Healthcare solutions” จนถึงปัจจุบันดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์มากถึง 3 ล้านถุงต่อเดือนหรือกว่า 36 ล้านถุงต่อปีให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมากกว่า 3 หมื่นราย และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปณด ได้ร่วมกับ 14 องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำจัดทำ “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เพื่อนำถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วมาอัพไซเคิล แปรรูปเป็นสิ่งของใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อช่วยการลดอุณหภูมิของโลกหรือภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ยังได้เตรียมรองรับการขยายตัว Healthcare solutions ด้วยจัดทำแผนสร้างคลังเก็บยาในภูมิภาคจากส่วนกลางที่ปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานบางนา โดยมีแผนที่จะขยายเพิ่มทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ปณด พร้อมให้บริการผ่านศูนย์กระจายสินค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากถึง 26 แห่ง เป็นของปณด 10 แห่ง และศูนย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดอีก 16 แห่ง และเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ปณด ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ในโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการขนส่งตัวอย่างเลือดและจัดส่ง DNA.จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อการวิจัยในโครงการ Genomics Thailand โครงการจัดส่งกระดาษซับหยดเลือดของเด็กทารกแรกหลังคลอด 48 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลไปยังศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ รวมถึงการจัดส่งยาและวัคซีนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการที่อยู่ในความร่วมมือกับสปสช. และในอนาคต ยังเตรียมวางระบบ IT เชื่อมโยงการจัดเก็บและกระจายสินค้าแบบ SPD (Supply, Processing and Distribution ) ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแมข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเป็นการลดปัญหาความซับซ้อนและต้นทุนในการจัดการกระบวนการทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ