”โลจิสติกส์” รามคำแหงตอบโจทย์ความสำเร็จ!! การันตีเรียนจบมีงานทำ 99.99%

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งที่เปิดสอนด้านการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรโลจิสติกส์ของ ม.รามคำแหงมีจุดแข็งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความมีชื่อเสียงของสถาบัน ความพร้อมของบุคลากรผู้สอน และที่สำคัญการันตีว่าเรียนจบจากที่นี้มีงานทำ 99.99%


ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศาสนต์ ประธานโครงการ BBA/MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ ม.รามคำแหง เป็นหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเน้นศึกษาปัญหาในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างบูรณาการในระดับปริญญาตรีจะมีการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ปัจจุบันมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นจำนวนมาก สำหรับข้อดีในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของรามคำแหงคือ ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทำให้สามารถเรียนจบได้เร็วยิ่งขึ้น มีการฝึกงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกับองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งมีการจัดให้ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรของภาคพิเศษจะอยู่ที่ 165,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศทั้งหมดแล้ว ที่สำคัญสามารถแบ่งจ่ายได้ถึง 8 งวด

ระดับปริญญาโทของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนั้น เปิดสอนทั้งที่ ม.รามคำแหง หัวหมากและวิทยาเขตบางนา ที่หัวหมากปีนี้เปิดเป็นรุ่นที่ 17 ส่วนที่บางนาเป็นรุ่นที่ 7 สำหรับการตอบรับของนักศึกษาถือว่าดีมากเช่นกัน โดยเปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน ใช้เวลาเรียนไม่ถึง 2 ปี และนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศได้ โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 179,000 บาท (ดูงานในประเทศไทย), 219,000 บาท (ดูงานในประเทศญี่ปุ่น) หรือ 249,000 บาท (ดูงานที่ประเทศอิตาลี)

ส่วนระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.) ลักษณะการเรียนจะไม่มี Coursework เน้นทำวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ทางสาขาจะจัดการอบรมเรื่องการทำวิจัยและสถิติให้ โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 6 แสนบาท สามารถรับนักศึกษาได้ประมาณ 7 คนต่อรุ่น

“สำหรับจุดแข็งและข้อดีในการมาศึกษาด้านโลจิสติกส์ ของรามคำแหง นอกจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้สอนแล้ว ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้น สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ที่สำคัญจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ block course คือเรียนและสอบทีละวิชา เมื่อจบ 1 วิชาแล้วจึงเริ่มเรียนวิชาต่อไป ซึ่งถือว่าเหมาะกับคนที่ทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยเป็นอย่างมาก” ศ.ดร.ปิยะฉัตร กล่าว

ศ.ดร.ปิยะฉัตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น บทบาทของเทคโนโลยี และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง2 ปีทีผ่านมาส่งผลให้ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานตลอดทั้งโซ่อุปทาน ตลาดอีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งหรือคลังสินค้าต่างเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความรู้เฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จริง ที่หาไม่ได้ในตำรารวมถึงการการวางแผนพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Sandbox ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

สำหรับแนวคิดของ Smart University ศ.ดร.ปิยะฉัตร สะท้อนว่าจะต้องมีการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษามากที่สุด โดยในอนาคตอาจจะไม่ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาได้ทั่วถึงที่สุด

ทั้งนี้หลักสูตรยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทางด้านวิชาการกับองค์กรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นนำของประเทศ โดยสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปฝึกงาน เช่นบริษัทดีเอชแอล ซัพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้กำลังหารือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย เกี่ยวกับการเปิดคอร์สสอนโลจิสติกส์เพื่อให้นักเรียนของไปรษณีย์ไทย สามารถต่อยอดจนจบระดับปริญญาตรีได้

“เรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง มีความพร้อมในตัวผู้สอน ซึ่งการปรับหลักสูตรของเราก็มองถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงปรับตามยุคและทันสมัย ก่อนปรับมีสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการควบคู่ไปด้วย มั่นใจได้เลยว่ามาเรียนโลจิสติกส์ ที่รามคำแหงแทบจะไม่ตกงาน โดยเฉพาะในปัจจุบันตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์มีความต้องการแทบทุกระดับ “

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลข086-336-7330,086-336-7331,083-1870371