สค. จับมือภาครัฐ-เอกชน ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ

การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ และการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมพร้อม การเป็นเจ้าภาพการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงหรือการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF)

การเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) เป็นกลไก ในการเสริมพลังสตรีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเปค นำไปสู่การพัฒนามนุษย์มากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแนวโน้มในการลงทุนด้านโภชนาการ สุขภาพ และการศึกษาของเด็กมากขึ้น