ส.วินาศฯ ผนึก 6 หน่วยงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562/2563 พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้แทนบริษัทประกันภัยภายในประเทศ (Insurers) และบริษัทประกันต่อต่างประเทศ (Reinsurers) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรับประกันภัยและประกันภัยต่อ ด้านพืชผล (Crop Insurance/ Reinsurance Specialist) เช่น Swiss Re, Munich Re, Partner Re, Chaucer และ Canopias ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี