DPU ร่วมจัดงาน Digital Fair 2022 ดันผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค Digital Economy

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดงาน Digital Fair 2022 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Digital Economy (Digital DNA) ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยนำความรู้ด้านเทคโนโลยี ไปพัฒนาสินค้าไทยบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการแข่งขันสูง

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เผยว่า งาน Digital Fair 2022 เป็นการจัดงานที่สานต่อจากการอบรมในโครงการ Digital DNA เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในเชิงปฏิบัติ ทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาก้าวไปสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลมากขึ้น ใช้แนวคิดการตลาดที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยแนวคิดและการปรับตัวของผู้ประกอบการยุคใหม่ อีกทั้งผู้ประกอบการจะได้รับแนวทางและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกด้วย

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ และเทคนิคการทำธุรกิจที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การค้าขายออนไลน์ยุคใหม่ วิธีการเพิ่มยอดขายด้วย Modern Digital Commerce มีความเข้าใจเทคโนโลยีกับการทำธุรกิจให้ง่ายและมีประสิทธิภาพด้วย Digital Transform รวมถึงแนวโน้มการซื้อสินค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัล Consumption ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและเพิ่มทักษะผู้ประกอบการไทยรายย่อยให้สามารถประสบความสำเร็จ พร้อมเติบโตในยุค Digital Economy ได้อย่างยั่งยืน” ผศ.ดร. พัทธนันท์ กล่าว

ด้าน ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy (ภาคกลาง) กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและการใช้ Social Media ในการเพิ่มความน่าสนใจและสร้างการจดจำในแบรนด์สินค้า ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดได้ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทยทุกคนสามารถพัฒนาแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จได้ในทุกแพลตฟอร์ม

สำหรับโครงการ Digital DNA เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะเชิงธุรกิจ สร้างให้ผู้ประกอบการยกระดับและต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ โดยเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเท่าเทียมและเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ยุค Digital Economy มีกลุ่มนักศึกษา ธุรกิจ Startup, SME, OTOP และประชาชนทั่วไปกว่า 800 คนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกเหลือเพียง 80 คน เพื่อรับการบ่มเพาะเชิงธุรกิจหรือ Insulation ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ จับคู่ Business Matching ระหว่าง Digital Startup และ Digital Students เพื่อเข้าพบนักลงทุนที่พร้อมลงทุนจริง ขยายผลสู่ได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายในงานแสดงสินค้า Digital Fair 2022

การจัดงาน Digital Fair 2022 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 8-10 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม มีร้านค้าผู้ประกอบการไทยชั้นนำที่ผ่านการคัดสรรรวบรวมกลุ่มสินค้าทุกประเภทกว่า 80 ร้าน ผู้บริโภคให้ความสนใจจับจ่ายสินค้าจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงก้าวแรกของการดำเนินงานในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Digital Economy (Digital DNA) นับจากนี้ต่อไป วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ยังมีแผนที่จะสานต่อความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนรายใหญ่อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด การพัฒนาสินค้าบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม กระจายโอกาสจากการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่ม สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงต่อไป