สรท.MOU ทิฟฟ่า-ITBS เปิดติวเข้มโลจิสติกส์!

สรท. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) – โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานสัมมนาวิชาการระหว่างสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) – โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งทางเรือ/ราง/อากาศ คลังสินค้า การกระจายสินค้า ดิจิทัลโลจิสติกส์ และพิธีการศุลกากร อีกทั้งโครงการและหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเป็นการส่งเสริม 1) ขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีต้นทุนที่ต่ำลง 2) สามารถนำหลักสูตรจากการอบรมไปปรับปรุงบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้าย 3) ภาคธุรกิจสามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่โลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้ทั้งระบบ 4) สร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพร้อมกับการพัฒนา การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ทั้งระบบและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

หลักสูตรที่สำคัญของ ITBS แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้ 1) การพัฒนาบุคลากรในองค์กร และ 2) การผลิตบุคคลกรที่มีศักยภาพเข้าสู่สถานประกอบการมากขึ้น ยกตัวอย่างหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ อาทิ หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) และหลักสูตร SCOR & LEAN Logistics Management เป็นต้น อนึ่ง สรท. และ TIFFA – ITBS กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน อาทิ จัดฝึกอบรมและสัมมนา จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เนื้อหา เอกสารประกอบการอบรม การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยการร่วมมือกันในการดำเนินการตามขอบเขตความร่วมมือต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งและประกาศของแต่ละฝ่ายที่ใช้บังคับในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ สรท. และ TIFFA – ITBS เชื่อมั่นว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถนำความรู้ ข้อมูลที่ได้ มาวางแผนบริหารจัดการในเชิงโลจิสติกส์ให้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถติดตาม ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการความร่วมมือดังกล่าวได้ที่ www.tnsc.com หรือ www.itbslogistics.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-679755 หรือ 02-0182800 ต่อ 8901 – 8902