NT หนุนเทคโนโลยีดิจิทัล อัพเกรดคุณภาพการศึกษา-สาธารณสุขไทย

NT หนุนเทคโนโลยีดิจิทัล มอบโทรทัศน์ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้ รร.ในสังกัด กพฐ. 161 โรงเรียน หวังอัพเกรดคุณภาพการศึกษาสาธารณสุขไทย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม มอบให้กับกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)” แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 161 โรงเรียน

สำหรับอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบ ประกอบด้วย โทรทัศน์แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ LAN และระบบ Wi-Fi พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ จำนวน 999 ชุด และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย จานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-Band ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 457 ชุด และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1,143 กล่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 161 แห่ง ส่งผลให้โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน หรือโทรทัศน์และอุปกรณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอนได้

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการสนับสนุนอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลแล้ว NT ยังได้ร่วมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข แก่หน่วยงาน บุคลากรณ์ทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสุขศาลาพระราชทานตั้งแต่ปี .. 2549 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ของระบบโทรคมนาคมในสุขศาลาพระราชทานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัดเป็นไปด้วยความลำบาก และระบบวิทยุสื่อสารที่มีและติดตั้งใช้งานอยู่ก่อนหน้านั้น ไม่สามารถใช้งานติดต่อประสานงานได้ทุกที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกัน

ทั้งนี้ NT จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star (KU-Band), อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) และโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลผ่านภาพและเสียง (Telemedicine)

โดยติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด เป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบัน NT ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชน สังคม และประเทศ สามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตไปด้วยกัน