ผอ.ออมสิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์องค์กรคุณภาพแห่งชาติ : TQA

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในฐานะธนาคารออมสินเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำปี 2563 ซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกกระบวนการ

ภายในงาน MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้สนใจร่วมรับฟังกว่า 600 คน ณ หอประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อเร็ว ๆ นี้