กสอ.เสริมแกร่งระบบโลจิสติกส์ เตรียมคัด 100 ผู้ประกอบการร่วมเสริมศักยภาพธุรกิจ

นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการสัมมนา “โลจิสติกส์ เสริมแกร่ง” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ว่า โลกแห่งการเปิดการค้าเสรีในปัจจุบัน และการกระจายกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมออกไปสู่โซ่อุปทานระดับโลก ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“การพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นแนวทางสำคัญที่จะสร้างความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับแนวคิดโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มจุดแข็ง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้สถานประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย”

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำ “กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร และเชื่อมโยงไปยังโซ่อุปทานของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคกลาง โดยมีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำความรู้ และเครื่องมือด้านบริหารจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทานไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อจัดหา การผลิต การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า รวมไปถึงระบบโลจีสติกส์ที่ย้อนกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

นายติณห์ ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ฯ ว่า กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อวัดความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวคือ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ลงร้อยละ 15 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลา รวมถึงมิติความน่าเชื่อถือด้วย จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเปิดรับในจำนวนจำกัดเพียง 100 ราย ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ทางกองโลจิสติกส์จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปยังสถานประกอบการ 7 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการประเมินศักยภาพ และวินิจฉัยสภาพปัญหาในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ

ส่วนอีก 6 ครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการบริหารจัดการโลจีสติกส์ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ ประกอบด้วยลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง หรือเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์  ทราบศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard) และประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) ขององค์กรตนเอง พร้อม Benchmarking กับองค์กรอื่น เพิ่มประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านโลจิสติกส์ และรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ (Success Cass) ซึ่งเชื่อว่าเมื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความตั้งใจจริง มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะร่วมกันกันทำงาน เชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 อย่างแน่นอน โดยมิติประสิทธิภาพด้านเวลา และความน่าเชื่อถือก็จะดีขึ้น เมื่อธุรกิจของผู้ประกอบการเข้มแข็งขึ้นก็จะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งต่อไป

“ปัจจุบันศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เราอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน ผู้นำยังคงเป็นสิงคโปร์ คาดว่าแวดวงโลจิสติกส์ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะผู้ประกอบการรู้จักปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของตนเอง” ผอ.กองโลจิสติกส์ กล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค.62 หรือจนกว่าจะได้ผู้สมัครครบจำนวน สมัครที่ https://dol.dip.go.th/th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4510 หรือ คุณรุจิราภรณ์ โทร. 091 781 5574