‘พาณิชย์’ หารือเอกชน ชูประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยจะผลักดันในฐานะประธานอาเซียนปี 62

พาณิชย์ หารือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม พร้อมช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน เตรียมรับมือและปรับตัวรองรับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยถึงผลการพบหารือกับ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารสภาหอการค้าฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เรื่องประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยเสนอให้สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมขับเคลื่อนผลักดันให้ประสบความสำเร็จในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

นางอรมน ให้ข้อมูลว่า จากประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยเสนออาเซียนร่วมกันผลักดันประกอบ 3 ด้าน คือ 1.การเตรียมความพร้อมอาเซียนรองรับอนาคต 2.ความเชื่อมโยง 3.ความยั่งยืน แตกเป็นประเด็นย่อยได้ 12 ประเด็นนั้น จากการหารือกับภาคเอกชน เห็นว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นเรื่องที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เช่น การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ที่มีการนำออโตเมชั่น หุ่นยนต์ ระบบดิจิทัลเข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์หรือแทนมนุษย์ การเชื่อมโยงเอกสารผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยเฉพาะใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ ให้สำเร็จในปี 2562

โดยปัจจุบันเชื่อมกันแล้ว ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนอีก ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ เหลือที่ต้องร่วมกันสนับสนุนให้ สปป.ลาว และเมียนมา เชื่อมให้ได้ ขับเคลื่อนให้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซป หาข้อสรุปและปิดรอบให้ได้ในปี 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืน เป็นต้น

“ในปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะผ่านตัวแทนภาคเอกชนไทยในเวทีอาเซียน หรือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ประเทศไทย) ได้ ตลอดจนสามารถแจ้งหรือหารือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้โดยตรง”

“และเนื่องจากในปีที่ไทยเป็นประธานนี้ เป็นช่วงที่เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ไทยจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอาเซียนรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย มูลค่าการค้ารวม 2.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ รองจากจีนและอินเดีย สามารถปรับตัวรองรับสภาพเศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ของไทย ซึ่งมีสัดส่วนการค้าสูงถึงร้อยละ 22.7 ของการค้าไทยกับโลก โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 11 เดือนของปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่าการค้ารวม 105,427 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.3 มูลค่าการส่งออกจากไทยไปอาเซียนในช่วง 11 เดือนของปี 2561 เท่ากับ 63,105 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 42,321 ล้านเหรียญสหรัฐ