ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ตามพันธกิจเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย ผู้นำด้านการประกันสุขภาพระดับโลก เดินหน้าจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Healthier Kids for Our Future” ณ มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็ก ๆ ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิ ฯ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้มอบเงินทุนสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องท้องอิ่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,383 USD หรือคิดเป็นเงินไทยราว 358,905.00 บาท ซึ่งมี ดร.ศรีสุดา ทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เป็นผู้รับมอบ

โครงการ “Healthier Kids for Our Future” ของซิกน่า เกิดขึ้นจากความหวังอันแรงกล้าของเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จด้านการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อช่วยลดระดับปัญหาของเด็ก ไปจนถึงระดับครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ในด้านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต