BKI เติมเต็มรอยยิ้มให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายกรรณสูตร หอมจันทร์ ผู้จัดการภาคกลาง ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานของสาขาหัวหิน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเขตสาทรฝ่ายปกครองและฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ อปพร.เขตสาทร  มูลนิธิพุทธรังษี โดยนายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศูนย์ อปพร.เขตสาทร จัดโครงการปันทวีปิติ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน เครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย เป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนกว่า 100 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา   โดยมี ร.ต.ท. ณรงค์ เปี่ยมยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้