ส.เพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครชิงทุนปริญญาตรีฯปี’64

สมาคมเพื่อนชุมชน ประกาศเปิดรับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมชิงทุน ในโครงการ“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11” คุณสมบัติเรียนดีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 70,000 บาท ต่อยอดคุณภาพการศึกษาเตรียมพร้อมแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 12 มิ.ย.64

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน โดยการก่อตั้งของ 5 บริษัท (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 เข้าร่วมชิงทุนการศึกษาภายใต้ โครงการ “ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11” จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 70,000 บาท สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้เป้าหมายในการดำเนินโครงการมอบทุนปริญญาตรี สมาคมฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสามารถนำทุนไปใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมทั้ง ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเงื่อนไขการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย  1.จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปี 2563 จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น 2.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ภูมิลำเนาจังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร และ3.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6.ภาคแรก ) ไม่ต่ำกว่า 3.00  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.community.or.th หรือ FB เพื่อนชุมชน หรือ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาที่น้องๆสังกัดอยู่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเพื่อนชุมชน โทร 062 6851138