ความสำคัญของ Logistics กับบทบาทที่สำคัญในวิกฤต Covid 19

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (ผมขอเรียกท่านว่าอาจารย์) ได้อธิบายความเข้าใจ 9 ข้อเกี่ยวกับ Covid 19 1 ใน 9 ข้อที่ท่านอธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกส์ดังนี้

การให้วัคซีนเป็นล้านล้านคนจะต้องใช้เวลานาน เป็นไปไม่ได้ที่จะฉีดวันละเป็นล้าน การบริหารวัคซีนต้องรอบคอบ ตั้งแต่โลจิสติกส์จนถึงการให้การลงทะเบียนทุกอย่างเร่งไม่ได้และไม่สามารถบังคับว่าทุกคนต้องฉีด

การที่โลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ Covid 19 นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการขนส่งเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในขั้นตอนของโลจิสติกส์อีกหลายกิจกรรม เช่น การเคลื่อนย้าย (ซึ่งจะแตกต่างจากการขนส่ง) การจัดเก็บ การรักษาอุณหภูมิ ภาชนะบรรจุยาและกล่องใส่ยา ทั้งกล่องนอก กล่องใน การส่งและรับมอบของจำนวนยา (Dose)

สถานที่ในการจัดเก็บยา ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรวมถึงพาหนะในการขนส่ง ที่อาจจะต้องเป็นยานพาหนะที่ต้องมีการตรวจสอบประเมินต่างจากการขนส่งทั่วๆไป และอาจจะต้องมีรถตำรวจนำ รวมถึงการฝึกอบรมและการประสานงานบุคลากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุด PPE การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ การเตรียมการระบบต่างๆทั้งก่อนและหลังการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
ทุกกิจกรรมข้างต้น ต้องมีการเตรียมการตรวจสอบ ประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนกิจกรรมและกระบวนการต่างๆจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ในขณะเดียวกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องของศูนย์การกระจายยาแต่ละแห่ง (Distribution Center: DC) ด้านความพร้อมของศูนย์ใหญ่และศูนย์ย่อยในการรับ จัดเก็บและจัดส่งยาไปตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ฉีดยา เพราะจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการขนส่ง การควบคุมอุณหภูมิรวมถึงภาชนะบรรจุยา
ดังนั้น เรื่องของโลจิสติกส์จึงสำคัญและเกี่ยวข้องกับ Covid 19 โดยจะมีการเตรียมการและกำหนดแผนปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการเตรียมการด้านคัดเลือกจำนวนและประเภทของการฉีด การคัดกรอง การตรวจสุขภาพของผู้เข้ารับการฉีดยา ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเช่นกัน เพราะถ้าผิดพลาดผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบ

โดน..สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีบีซีไอ จำกัด