ส่อง! ‘ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของจีน จีนทำอะไรเพื่อประชาชน’

ส่อง! “ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของจีน จีนทำอะไรเพื่อประชาชน”

1.“ปรารถนาจะให้ประชาชนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายและความพยายามหลักของผู้นำจีน

ในหนังสือสี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3” กล่าวถึงความปรารถนาของประชาชนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นเป้าหมายหลักของความพยายามของผู้นำและพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยยึดถือจุดยืนพื้นฐานในการยืนเคียงข้างประชาชนและมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อันเป็นภารกิจสูงสุดของผู้นำและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะประชาชน คือ นายของประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจากประชาชน จึงเป็นพรรคเพื่อประชาชน และประสบความสำเร็จเพราะประชาชน พรรคต้องอยู่ใกล้ประชาชนเสมอและทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่เคียงข้างประชาชน

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงข้อกำหนดใหม่ของสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนในยุคใหม่ และเสริมสร้างการดำเนินการทั้งหมดของพรรคและรัฐอย่างต่อเนื่อง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะของจีนสำหรับยุคใหม่และหลักการพื้นฐานนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์ภายในภาคีทั้งหมด สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการแสวงหาทางทฤษฎีอย่างเข้มงวดของพรรคและประชาชนจีน โดยอาศัยนวัตกรรมทางทฤษฎีและการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ นับเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ โครงการที่ยิ่งใหญ่ สาเหตุที่ยิ่งใหญ่ และความฝันอันยิ่งใหญ่กำลังเฟื่องฟูภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะต้องปรับปรุงระบบและกลไกการนำของตน ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับความเข้มแข็งของผู้นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนี้กองทัพต้องปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนสำหรับยุคใหม่ และใช้หลักการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพิ่มความเข้มแข็งในการฝึกทหารและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิของจีน กองทัพต้องปฏิบัติตามปรัชญาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการเสริมสร้างกองทัพสำหรับยุคใหม่ ใช้กลยุทธ์ใหม่สำหรับเงื่อนไขใหม่และความท้าทายใหม่ๆรัฐบาลที่นำโดยเลขาธิการสีจิ้นผิงในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและในพรรคโดยรวม จะสนับสนุนอำนาจของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์

รวมถึงหลักความเคารพ 4 ประการ คือ สมาชิกพรรคแต่ละคนคล้อยตามองค์กรของพรรค คนส่วนน้อยคล้อยตามเสียงข้างมาก องค์กรพรรค ระดับล่างคล้อยตามองค์กรพรรคระดับสูงกว่า และองค์กรและสมาชิกทั้งหมดของพรรคคล้อยตามสภาแห่งชาติและคณะกรรมการกลางพรรคในการเสริมสร้างรากฐานทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2.เรียนรู้การทูตสาธารณะของจีน

คำว่าการทูตสาธารณะนี้เป็นศัพท์ของตะวันตก เริ่มมีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1856 และสหรัฐอเมริกานำมาใช้ในปี1965 จีนนั้นเพิ่งนำมาใช้ในปี 1990 แต่จีนมีพัฒนาการทูตที่เป็นลักษณะเฉพาะของจีนเอง โดนไม่เป็นแค่การทูตภาครัฐ  ซึ่งใช้คำศัพท์ที่เรียกว่า การทูตพลเมืองและการทูตของประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นการทูตระหว่างประชาชนและใช้จนมาถึงทุกวันนี้

ส่วนการทูตสาธารณะนั้นเริ่มเป็นที่สนใจมากในวงวิชาการจีนช่วงปี 2009-2010 หลังจากที่จีนได้จัดงานกีฬาโอลิมปิคและงาน Expo ทำให้ทั่วโลกต่างชื่นชมและประจักษ์ในความก้าวหน้าของจีน เป็นแบบอย่างของการดำเนินการทูตสาธารณะที่ดี จากนั้นค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นการทูตสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีน ดังในคำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่เน้นย้าว่าในเรื่องระหว่างจีนกับต่างประเทศนั้น จีนจะต้องลุกขึ้นมานำเอง โดยผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างประเทศ เล่าเรื่องจีนให้ดี นำเสนอเรื่องที่เป็นจริง ครบถ้วน ทุกมิติ และยกระดับ soft power ทางวัฒนธรรมของประเทศจีนให้ดีขึ้น

ในยุคการนำของสี จิ้นผิง นี้ ยิ่งพยายามนำเสนอให้ชาวโลกเห็นว่า การบริหารประเทศของจีนมีปรัชญาสาคัญคือการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งมั่นเพื่อสร้างหลักประกันและยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้กับประชาชน ให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ  ด้วยการส่งเสริมปรับปรุงระบบสภาผู้แทนประชาชน สร้างพื้นฐานของระบบการเมืองที่มีพรรคเป็นผู้นา และใช้หลักนิติธรรมปกครองประเทศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับสถานะและบทบาทหลักของประชาชน  ด้วยการเรียนรู้จากประชาชน ฟังเสียงประชาชน สกัดภูมิปัญญาจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน

การทูตสาธารณะในที่นี้หมายถึง การทูตที่รัฐพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนอื่น ของอีกรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ หรือประชาชนธรรมดา ขณะเดียวกัน นักธุรกิจ นักวิชาการ หรือประชาชนธรรมดาเหล่านี้ก็อาจมีบทบาทในการสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินการทูตของรัฐให้เป็นไปด้วยดี

ใน หนังสือสี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3” ก็ได้แนะนำแนะนำการทูตสาธารณะของประเทศด้วยโดยผู้นำจีนมองว่าการทูตสาธารณะจะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย

3.ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

ความยากจนเป็นปัญหาสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจุบันนี้  ปัญหาความยากจนควบคู่กับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ตลอดเวลา  ประเทศจีนให้ความสำคัญกับปัญหาความยากจนอย่างยิ่ง โดยมองว่าการขจัดความยากจนเป็นความชอบธรรมของอำนาจรัฐและเป็นภารกิจของรัฐบาล  หลังการเปิดประเทศเมื่อปลายศตวรรษที่ 20 ประเทศจีนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด  รัฐบาลจีนต้องแก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างสมดุล  ต่อมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงประกาศจีนต้องบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนทั้งหมดในปีค..2020 ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนได้  ซึ่งประสบการณ์จีนในทางด้านขจัดความยากจนเป็นบทเรียนที่ดีกับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายรวมถึงประเทศไทย  หนังสือสี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3” ได้รวบรวมแนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนของประเทศจีน ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนอย่างตรงจุดของจีนและเป้มหมายการสร้างสรรคสังคมกินดีอยู่ดี

ประเทศจีนจากประเทศที่เป็นศักดินาได้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นประเทศกึ่งอาณานิคมกึ่งศักดินาหลังปี .. 2383  หลังจากนั้นท่านซุน ยัดเซ็น ได้เป็นผู้นำทำการปฏิวัติซินไห่เลิกล้มระบอบศักดินาราชาธิปไตย และได้สถาปนาประเทศสาธารณรัฐจีน ขึ้นเมื่อปี ..2454  ต่อมา ภายใต้การนำของท่านประธานเหมา เจ๋อ ตง ผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำการนำประชาชนชนชาติต่างๆ ของประเทศจีน ผ่านการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธและการต่อสู้รูปแบบอื่นๆ ด้วยความยากลำบากและยอกย้อนเป็นเวลายาวนานในที่สุดก็ได้โค่นล้มการปกครองของ จักรวรรดินิยม ศักดินานิยมและทุนขุนนางลง จนได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติ สามารถสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น โดยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวจีนได้ยึดกุมอำนาจ ของประเทศ เป็นเจ้าของประเทศโดยแท้จริง เมื่อ ..2492 เป็นต้นมา

ประชาชนจีนได้ผ่านการต่อสู้ที่ยาวนาน ทั้งสงครามภายในและภายนอกประเทศ จนสามารถสถาปนาประเทศและพัฒนาประเทศ  การพัฒนาประเทศจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่มั่งคั่งจึงเป็นฉันทามติสำคัญที่สุดของประชาชน  ด้วยอุดมการณ์การพัฒนาเหล่านี้ ประเทศจีนจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน เพื่อประสบความสำเร็จทางด้านอุดมการณ์การพัฒนา

4.ทำไมจีนให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นผลงานสำคัญของประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ตั้งพันธกิจในการขจัดความยากจนตั้งแต่กำเนิด มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน มุ่งแสวงหาแนวทางขจัดความยากจนโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยม เติ้ง เสี่ยวผิงชี้ว่า สังคมนิยมต้องมั่งคั่งร่วมกันและลดความเหลื่อมล้ำสังคม

รัฐธรรมนูญจีนแสดงชัดเจนว่าประเทศจีนต้องพัฒนาเป็นประเทศที่มั่งคั่งและต้องส่งเสริมประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของมนุษยชาติ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 เป็นต้นมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้นำเสนอแนวคิดสำคัญ และเสนอทุกประเทศร่วมมือสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของมนุษยชาติแบบประจักษ์ความยากจนและร่วมมือการพัฒนาซึ่งกันและกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเสนอหลักการที่ว่าการผลักดันการขจัดความยากจนโลกอย่างเร่งด่วน การผลักดันความร่วมมือขจัดความยากจนอย่างเข้มแข็ง การผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบความหลากหลาย และ พึ่งพาตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม และการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาโลก     

ประเทศจีนจึงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อพ..2561และนำเนื้อหาประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของมนุษยชาติเข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   การขจัดความยากจนจึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลจีน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็ได้บันทึกอยู่ที่ หนังสือสี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3” ถ้าท่านใดสนใจสามารถไปติดตามอ่านได้ต่อไป สังคมจีนจึงมีการมีแรงจูงใจการขจัดความยากจนเพื่อมีชีวิตที่มั่งคั่ง เข้มแข็งและทันสมัย  ระบบเศรษฐกิจกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบเศรษฐกิจ  และการขจัดความยากจนเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันของมนุษยชาติของจีน  จึงทำให้ประเทศจีนให้ความสำคัญและประสบความสำเร็จในด้านการขจัดความยากจน

5.ยุทธศาสตร์สำคัญของการขจัดความยากจนจีน

ประเทศจีนกำหนดวิสัยทัศน์การขจัดความยากจนอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่ให้คนยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเดียว แต่ยังต้องให้ผู้ที่หลุดพ้นแล้วไม่กลับมายากจนอีกครั้ง ประเทศจีนจึงกำหนดยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน โดยเน้นการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด ซึ่งสาระสำคัญของการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดสามารถไปอ่านในหนังสือสี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3”

ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนอย่างตรงจุด  เน้นการช่วยเหลือแบบหลากหลายมิติและตรงกับปัญหาความยากจน  โดยรวมพลังระบบการเมือง เศรษฐกิจของสังคมเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน   ซึ่งต้องตรงกับการแก้ไชปัญหาคนยากจน แบบตรงกับปัญหา งบที่ใช้แบบตรงจุด มาตรการต้องตรงกับสถานการณ์ครัวเรือน  เลขาธิการพรรคฯ ระดับต่างๆ ที่ดูแลเป็นหลักต้องรับผิดชอบโดย และให้มีประสิทธิผลอย่างตรงเป้า

ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนอย่างตรงจุด รวมถึงหลายยุทธศาสตร์ย่อยด้วยกัน อาทิ แบ่งเขตความยากจนอย่างชัดเจน  ดูแลกลุ่มคนข้ามยุคต่างยุคสมัย ต่างเชื้อชาติ เป็นพิเศษ และใช้มาตรการที่เหมาะสมตรงตามสภาพจริงในแต่ละพื้นที่  ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนอย่างตรงจุดทำให้งานขจัดความยากจนมีข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ความเป็นจริง  สามารถกำหนดนโยบายและแผนตามคุณสมบัติของกลุ่มคนยากจน และให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถปฎิบัติตรงกับความต้องกัน

6.ทำไมประเทศจีนประสบความสำเร็จทางด้านการขจัดความยากจน

ประเทศจีนประสบความสำเร็จทางด้านการขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม คนยากจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนด้วยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ในการขจัดความยากจนของประเทศจีนจึงเป็นแนวทางและประสบการณ์การพัฒนาของหลายๆ ประเทศ การขจัดความยากจนเป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของรัฐ โดยมีแรงจูงใจมาจากสังคมประวัติศาสตร์ และมีการกำหนดในรัฐธรรมนูญจีน  ประเทศจีนจึงให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน

ประเทศจีนใช้ยุทธศาตร์การขจัดความยากจนอย่างตรงจุดในการขจัดความยากจน เน้นการแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง ประเทศจีนใช้นโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาระบบสังคม  โดยเน้นการให้ทุนและบริการสาธารณะกับคนยากจน เพื่อให้คนยากจนหลุดพ้นจากความยากจนและมีกำลังใจอยู่ด้วยตัวเองได้

ประเทศจีนโดยให้พรรคอมมิวนิสต์จีน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน จะมีส่วนร่วมในงานการแก้ไขปัญหาความยากจน พรรคอมมิวนิสต์จีนรณรงค์ให้เลขาธิการพรรคและสมาชิกพรรคผลักดันและรับผิดชอบงานขจัดความยากจน  หน่วยงานรัฐกำหนดนโยบายและแผนการขจัดความยากจนและจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายเหล่านี้   ภาคเอกชนโดยมี วิสาหกิจ มูลนิธิ  และ องค์กรภาคเอกชนเข้ามาร่วม  ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนยากจน

หนังสือสี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3”ได้แนะนำนโยบาย แผนและยุทธศาตร์การขจัดความยากจนของจีน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงมีความประสงค์หรือคาดหวังอยากให้ประชาชนชาวจีนกับประชาชนทั่วโลกมีโชคชะตาที่ผูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วต่างจับมือไปด้วยกันแบบมีสันติภาพ ช่วยเหลือกัน นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากของทิศทางของโลกเรา ที่ถ่ายทอดผ่านแนวความคิดในการบริหารงานที่ทำให้ประชากร 1,400 ล้านคนสามารถมีกินมีใช้ อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สุขกายสบายใจ