“อพท.” ปลื้ม 13 องค์กรท้องถิ่นเข้าเกณฑ์มาตรฐาน STMS เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

“อพท.” ชู 13 องค์กรท้องถิ่นเข้าเกณฑ์มาตรฐาน STMS การันตรีความพร้อมองค์กรเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ เพื่อขยายแหล่งท่องเที่ยวใหม่สร้างรายได้ให้ชุมชน เตรียมขยายพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าสู่มาตรฐานรองรับยุทธศาสตร์การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ อพท.ได้มอบประกาศนียบัตร “การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” ให้แก่ 13 องค์กรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) นับเป็นความสำเร็จและเป็นการยกระดับองค์กรท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสามารถพัฒนาให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กบประชาชน และการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้กับประชาชน

ทั้งนี้ 13 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว หรือ STMS ได้เป็น อพท.น้อย ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 3) องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 4) องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 5) องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 6) องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 7) องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 8) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 9) เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 10) เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 11) องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 12) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 13) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และ มีองค์กรที่สามารถปฎิบัติได้ตามเกณฑ์แล้ว จำนวน 62 องค์กร นับเป็นเครื่องการันตรีถึงศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่นในการเข้าไปยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน ที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรม และ วิถีชีวิต กำหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่กำลังเป็นที่นิยมในการเข้าไปท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนนอกเหนือจากรายได้จากอาชีพหลัก

“หน่วยงานท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร และบุคคลกรทุกระดับ ที่ร่วมกันยกระดับองค์กรให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวจนประสบความสำเร็จ ซึ่งมาตรฐานนี้ยังสามารถไปบูรณาที่มีอยู่เพื่อสร้างศักยภาพให้กับองค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาแหล่งเที่ยวในระดับชุมชนให้มีมาตรฐานการให้บริการรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ” นายชูวิทย์กล่าว

นอกจากนี้ที่ผ่านมา อพท. มีเป้าหมายในการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัดชุมพร บุรีรัมย์ ระยอง ราชบุรี สมุทรปราการ และสุรินทร์ แม้จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 ก็ตามที่จะกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่ อพท.ยังเดินหน้าในการส่งเสริมมาตรฐานฯ โดยเฉพาะการจัดการด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และยังสามาระรักษารายได้ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามในอนาคต อพท.มีแผนจะขยายการดำเนินงานในการส่งเสริมด้านมาตรฐาน STMS ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ ให้สามารถยกระดับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฯ ตามยุทธศาสตร์ของ อพท.ที่มีเป้าหมายในการขยายพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป