Krungsri Zero Waste … จากอาหารสู่อาหาร

กรุงศรีเดินหน้าพันธกิจความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง โดย นายเซอิจิโระ อาคิตะ  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกรุงศรีให้เป็นสถาบันการเงินที่ร่วมพัฒนาประเทศในทุกมิติ ล่าสุด กรุงศรีได้ติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหารจากห้องอาหารพนักงานให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในเชิงเกษตรกรรม โดยสามารถลดปริมาณขยะจากอาหารได้ถึง 90% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากเป็นการลดปริมาณขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้วยังเป็นการสร้างอาหารบำรุงพืชและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

การติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรรูปขยะเศษอาหารนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7.5 ล้านกิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (7.5 million kgCO2e) ในปี 2563 ของกรุงศรี ภายใต้โครงการ Krungsri Zero Waste ซึ่งให้ความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของสังคมโดยรวม