แอกซ่าประกันภัยสานต่อพันธกิจเพื่อสังคม ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี CR Week 2563

กิจกรรม Corporate Responsibility Week หรือ CR Week เป็นกิจกรรมที่แอกซ่าทั่วโลกรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นทุกปี เพื่อฉลองสัปดาห์แห่งการทำความดี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานแอกซ่าจะใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันและส่งมอบโอกาสดีๆ แก่ผู้คนในสังคม 

สำหรับกิจกรรม CR Week ปี 2563 ในประเทศไทย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้คนให้สมบูรณ์แข็งแรง และการบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานแอกซ่าทุกคน ในปีนี้แอกซ่าได้จัดกิจกรรมใหญ่ทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมปลูกต้นโกงกางที่บางปู จ. สมุทรปราการ และ   2.กิจกรรม Sports Challenge วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ และนำเงินจากกิจกรรมนี้ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมปลูกต้นโกงกางที่บางปู จ. สมุทรปราการ

ป่าชายเลนนับว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งทะเลแล้ว ยังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด รวมถึงช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ แอกซ่าประกันภัยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้น ณ พื้นที่ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนอกจากนี้ แอกซ่ายังมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนจากศูนย์เด็กลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการตอบแทนสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายคุณค่าที่แอกซ่ายึดถือมาโดยตลอด

 สร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรงกับกิจกรรม “Sports Challenge” 

กิจกรรมวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพและการกุศลจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจของแอกซ่าที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง โดยกิจกรรม Sports Challenge ที่แอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 9,000 คนจาก 41 ประเทศทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทย คณะผู้บริหารและพนักงานแอกซ่าประกันภัยได้ร่วมกันวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพที่จัดขึ้น ณ สนามเทพหัสดิน ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารชีวิตประจำวันให้สมดุลเพื่อสุขภาพกายและใจที่สดใสแข็งแรง

ดูแลช่วยเหลือสังคม ผ่านการบริจาคเงินให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรม Sports Challenge ผู้บริหารและพนักงานแอกซ่าได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาบริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 

กิจกรรม CR Week ทั้งหมดในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารแอกซ่า และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการใส่ใจช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นคุณค่าเป้าหมายสำคัญขององค์กร โดยแอกซ่าในฐานะบริษัทธุรกิจประกันภัยชั้นนำของโลก มีเป้าหมายหลักในการอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาติด้วยการดูแลรักษาปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์