SPUIC Honor Awards Ceremony & Meet the Professional

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (SPUIC)  ประจำปีการศึกษา 2562 ”SPUIC Honor Awards Ceremony & Meet the Professional” โดยมี ผศ.ดร.ดร.ปภาดา พิชยชนานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาSPUIC ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น 1 โซน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

นอกจากนี้ภายในงานยังให้จัดกิจกรรมเสวนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “Meet the Professional โดยได้รับเกียรติจาก (พี่โอ๋) คุณลัดดาวัลย์ จูงหัตถการสาธิต และ (พี่บอม) คุณภัทรพล สุวรรณเลิศ (พี่บอม) จากภาคธุรกิจสายการบินระดับประเทศ ร่วมพูดคุยถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทางด้านความรู้ ทักษะการทำงาน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวจริงในภาคธุรกิจ การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของมืออาชีพ และภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนา อาจารย์เดือนเด่น วิบูลย์พันธุ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ขึ้นมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้งสองท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลามาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย