สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 สมัยที่ 4

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในงาน “Together is Power 2020” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นสมัยที่ 4 หลังจากได้รับมาแล้วเมื่อปี 2558 , 2560 , 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมประกันชีวิตไทยต่อการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร จนได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรกลางของภาคธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล สามารถประสานงานกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้บริษัทสมาชิก และธุรกิจประกันชีวิตเติบโตได้อย่างแข็งแรง และยั่งยืนต่อไป

นุสรา บัญญัติปิยพจน์ คว้ารางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ปีบริหาร 2561-2563 ในงาน “Together is Power 2020” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการการันตรีความสามารถในการเป็นผู้นำ บริหารงานสมาคมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน