ทีเส็บจัดงาน MICE Talk 2020 เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน เราปรับ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานจัดงานสัมมนา MICE Talk 2020 “The New Phenomenon of Global Economy: เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนเราต้องปรับ” เปิดเวทีให้ภาครัฐและเอกชนในธุรกิจไมซ์ร่วมรับฟังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากผู้เชี่ยวชาญ เตรียมพร้อมปรับตัว มองหาโอกาสในความปกติใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรด้านไมซ์ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในงาน นำโดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำและผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตรจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธเนศ วรศรัณย์ กรรมการ หอการค้าไทย นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท